I. Informații generale

Societatea Graphic Space Solutions SRL cu sediul în București, Sector 3, strada Alexandru Magati, nr.35 cam 2, CUI 43302045, J40/14967/2020, având calitatea de operator de date, tratează prioritar confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Documentul prezent are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului nostru accesibil la adresa: www.graphicspace.ro („Site-ul”).

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Graphic Space Solutions SRL va prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa de e-mail, IP, telefon, data și ora transmiterii formularelor (solicitare oferta, formular contact), dispozitiv, sistem de operare, browser. Totodată, prelucrăm date referitoare la modul în care dumneavoastră utilizați Site-ul, precum: comportamentul și preferințele dumneavoastră în cadrul Site-ului și orice alte date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei cereri de oferta, comandă sau utilizarea sistemului de chat.
II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Graphic Space Solutions SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care ni le împărtășiți în cadrul secțiunilor de Contact, Întrebări sau Reclamații.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Graphic Space Solutions SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:
      ● pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Graphic Space Solutions SRL , ceea ce presupune preluarea, validarea și răspunderea la solicitarea plasata pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării solicitării, etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază solicitarea transmisă de dumneavoastră catre Graphic Space Solutions SRL . Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a vă răspunde la solicitarea transmisă. ​
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
      ● în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Graphic Space Solutions SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Graphic Space Solutions SRL  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
      ● pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Graphic Space Solutions SRL , prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
      ● pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Graphic Space Solutions SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Graphic Space Solutions SRL  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Graphic Space Solutions SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Graphic Space Solutions SRL  va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Graphic Space Solutions SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Graphic Space Solutions SRL  poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Graphic Space Solutions SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
      ● pentru administrarea Site-ului;
      ● în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor
vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Graphic Space SRL  prin intermediul Site-ului;
      ● pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
      ● pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
      ● pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
      ● atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

 
VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Graphic Space Solutions SRL  pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
      ● dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către XFactorApp  SRL, conform celor descrise în prezentul document;
      ● dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Graphic Space Solutions SRL  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
      ● dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Graphic Space SRL  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
      ● dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
            - acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
            - cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
            - în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
            - în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
            - în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
            - datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
      ● Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR) Graphic Space Solutions SRL  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
      ● dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
            - persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
            - prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
           - operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
           - persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
      ● dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Graphic Space Solutions SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
      ● dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
            - în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Graphic Space Solutions SRL  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Graphic Space Solutions SRL  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
            - în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
      ● dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
      ● dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@graphicspace.ro